24 Pargana (South)

South 24 Pargana District Committee

PRESIDENT – Mr. Swapan Kumar Mandol

VICE-PRESIDENT – Mr. Ajit DasAdhikari

SECRETARY- Mr. Samapada Das

ASST. SECRETARY- Mr. Swapan Pradhan

TREASURER- Mr. Prabhat Kumar Roy

MEMBER- Mr. Santosh Pal

Mr. Tapan Kumar Das

Mr. Tapas Pramanik

Mr. Amia Gharai

Mr. Manoj Sarkar

Mr. Shaym Ranjan Haldar

Leave a Reply